Kế hoạch HĐ NGLL năm 2011-2012

Thứ tư - 07/09/2011 10:54

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/HD-HĐGDNGLL

 

Đạ Tông, ngày 28 tháng  8  năm 2011

HƯỚNG DẪN  

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Năm học 2011 - 2012

           

                        Kính gửi:

                                                - Giáo viên chủ nhiệm.

 

- Căn cứ công văn số 920/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012;

- Căn cứ tình hình thực tiễn của trường trong năm học 2011-2012;

Trường THPT Đạ Tông xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL 2011-2012 với những nội dung, yêu cầu cơ bản sau:

I./MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

            Hoạt động GDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường Trung học phổ thông. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL ở trường THPT nhằm giúp học sinh:

1. Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

2.Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản được rèn luyện từ lớp, trên cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

3. Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình và người khác, hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mĩ.

II./NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.)Tổ chức thực hiện HĐ GDNGLL

a) Mỗi chủ đề hoạt động được thực hiện trong 1 tháng, trừ chủ đề hoạt động hè thực hiện trong 02 tháng (6,7).

b) Một số nội dung của HĐGDNGLL về giáo dục đạo đức, kinh tế, chính trị - xã hội, pháp luật được chuyển sang tích hợp giảng dạy ở môn Giáo dục công dân, ngoài ra nội dung HĐGDNGLL có thể tích hợp sang thực hiện ở Hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp). Thời lượng tổ chức HĐGDNGLL là 2 tiết/tháng, với sự tích hợp với các môn học, hoạt động giáo dục khác. Cách thực hiện như sau:

- Thực hiện đủ chủ đề hoạt động trong các tháng của năm học;

- Thực hiện mỗi tháng thực hiện từ 1 đến 2 hoạt động đảm bảo các chủ đề hoạt động với thời lượng 2 tiết/tháng.    

c) Có thể lồng ghép một số nội dung giáo dục vào HĐGDNGLL như:

- Giáo dục về Quyền trẻ em;

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội;

- Giáo dục môi trường;

- Giáo dục trật tự an toàn giao thông;

- Hoạt động xây dựng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước.

d) HĐGDNGLL là hoạt động trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp phụ trách HĐGDNGLL của lớp. Kết quả HĐGDNGLL là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các tập thể và cá nhân trong mỗi năm học.

2.)Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL

   Trong quá trình thực hiện HĐGDNGLL, giáo viên là người hướng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể, tạo điều kiện để phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động.

3.)Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL

a). Mục tiêu đánh giá:

- Đánh giá nhận thức của học sinh về các vấn đề trong chương trình, về các năng lực mà học sinh cần rèn luyện.

- Động viên, khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động tập thể, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh.

b.)Hình thức đánh giá:

- Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh được thực hiện bằng cách xếp loại theo các loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.

- Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình thức đánh giá:

+ Học sinh tự đánh giá;

+ Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá;

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên khác đánh giá. 

- Kết quả đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

c.)Nội dung đánh giá:

            - Đánh giá cá nhân (do GVCN đánh giá học sinh):

                        + Đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề mà nội dung hoạt động cần chuyển tải.

                        + Đánh giá về ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động tập thể.

                        + Đánh giá hiệu quả đóng góp của bản thân vào việc tổ chức thực hiện các hoạt động,…

d.)Quy trình đánh giá:

            - Đối với đánh giá cá nhân học sinh, GVCN đánh giá xếp loại sau mỗi hoạt động, cuối tháng xếp loại tổng hợp chung, thông báo đến toàn thể học.

4.)Thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL  

Tận dụng các trang thiết bị được cung cấp như máy móc, nhạc cụ, băng hình, tranh ảnh, giấy khổ lớn ...; tích cực làm đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập... Các thiết bị, phương tiện là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng thú hoạt động cho học sinh.

III./KHUNG PHÂN PHỐI CHƯ­ƠNG TRÌNH

THPT ( các lớp 10, 11, 12)    Trong năm học: 20 tiết, thời gian hè: 4 tiết

 

 Chủ đề hoạt động tháng 8      Giá trị sống và kỹ năng sống thế kỷ 21                         2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 4

Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 5

Thanh niên với Bác Hồ

2 tiết

 

Thời gian hè

 Chủ đề hoạt động hè

Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

 

4 tiết

 

IV./ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.)Ban tổ chức HĐNGLL:

Trưởng ban:

Ông Bùi Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng.

            Phó Trưởng ban:

                        Ông Trần Văn Hậu – Bí thư Đoàn trường;

            Ủy viên:

                        Nguyễn Thị Nguyên Lý         -GVCN 10A1

                        Phạm Sinh Sắc                       -GVCN 10A2

                        Huỳnh Thị Thư                       -GVCN 10A3

                        Đỗ Thị Lũy                             -GVCN 10A4

                        Liêng Trang K’ Brao-GVCN 10A5

                        Ma Trang                                -GVCN 10A6

                        Lê Duy Hạnh             -GVCN 10A7            Nhóm trưởng khối 10

                        Đỗ Minh Huyên                     -GVCN 10A8

                        Đặng Bá Lĩnh                       -GVCN 11A1            Nhóm trưởng khối 11

                        K’ Blin Cil                             -GVCN 11A2

                        Võ Thị Yến                             -GVCN 11A3

                        Kon Yông K’ Lin                   -GVCN 11A4

                        Thiều Văn Dũng                     -GVCN 11A5

                        Nông Thị Hồng Hạnh            -GVCN 11A6

                        Trần Văn Quỳnh                     -GVCN 12A1

                        Lê Thị Hạnh                           -GVCN 12A2

                        Lê Duy Tùng                         -GVCN 12A3            Nhóm trưởng khối 12

                        Cil DiNa                                 -GVCN 12A4

                        Bùi Công Huân                      -GVCN 12A5

                        Lê Thị Hợi                              -GVCN 12A6

2.)Nhiệm vụ Ban tổ chức:

Triển khai kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch HĐGDNGLL của trường. Phân công, định ra chế độ sinh hoạt để việc chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

- Bùi Văn Khoa: Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch chỉ đạo HĐGDNGLL, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức. Hàng tháng xây dựng chương trình, đánh giá việc thực hiện các hoạt động và báo cáo với Hiệu trưởng.

- Trần Văn Hậu: Tổ chức thực hiện các chương trình HĐGDNGLL và HĐGDTT hàng tháng, phụ trách tập luyện, duyệt kịch bản, nội dung các chương trình (Nếu có). Tổng hợp kết quả HĐGDNGLL.

- Ủy viên là Nhóm trưởng chủ nhiệm: Thống nhất nội dung HĐGDNGLL của khối mình phụ trách, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong khối thực hiện chu đáo HĐ-NGLL

- Các Ủy viên là GVCN: Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng nội dung hoạt động, điều hành hướng dẫn HS thực hiện hoạt động giáo dục NGLL, thực hiện các khâu đánh giá, hướng dẫn HS tự đánh giá, tổng hợp kết quả gửi cho đ/c Phó ban. Phối kết hợp giữa các GV để thống nhất, xây dựng nội dung cho các chủ đề. Có ý kiến đề xuất kịp thời để điều chỉnh HĐ GDNGLL nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

3.)Thời gian tổ chức HĐGDNGLL:

- Mỗi tháng có 2 tiết HĐGDNGLL được thực hiện trên lớp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí giáo viên chủ nhiệm.

4.)Lịch HĐ GDNGLL

a.Khối 10 và khối 11:

Học vào tiết 5 ngày thứ 4 (theo buổi học chính khóa) tuần 1-2.

b.Khối 12:

Học vào tiết 2-3 chiều thứ 5 tuần thứ ba hàng tháng.

                       

Trên đây  là hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đề nghị các thành phần có liên quan thực hiện nghiêm túc.

 

            Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

            -BLĐ(B/c);                                                        Hoàng Thị Cúc Huyền

            -GVCN:

            -Lưu

Tác giả bài viết: Bùi văn khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hoạt động

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10522 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 98

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29415

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3541423

Thành viên