Kế hoạch bồi dưỡng hè 2011-2012

Thứ tư - 29/06/2011 17:46

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

Số: 668 /SGDĐT-TCCB

V/v: Kế hoạch triển khai bồi dưỡng hè cho CBQL GD và GV năm 2011.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                Lâm Đồng, ngày29  tháng 6 năm 2011

 

 

Kính gởi:        - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

           - Các Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị số: 3399/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 8 năm 2011;  công văn số: 3092/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLCSGD các trường tiểu học, trung học cơ sở và cơ sở GDTX; công văn số: 204/ KH- BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch  bồi dưỡng hè cho  cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2010 – 2011, Kế hoạch số 15 –KH/TU ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chương trình công tác năm của Ngành, Hướng dẫn số 31-HD/TG ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn về việc bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai bồi dưỡng hè 2011 cho CBQL GD, giáo viên, nhân viên như sau:

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:

I. Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng hè:

1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, CBQLCSGD trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2011-2012 cho giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thường xuyên; duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện.

3. Đảm bảo 100% CBQLGD, giáo viên và nhân viên toàn ngành tham gia đầy đủ, có hiệu quả các nội dung bồi dưỡng trong hè 2011 kế hoạch hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

II. Đối tượng tham gia bồi dưỡng:

Giáo viên, CBQLCSGD các trường  mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, chuyên viên của sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. Thời gian bồi dưỡng:

Bắt đầu từ 15/7/2011 và kết thúc trước ngày 10/8/2011 (có một số lớp sẽ thực hiện trong tháng 9/2011). Bồi dưỡng trong năm học theo kế hoạch của các phòng ban chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc.

B. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

I. Bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị:

1. Nội dung:  gồm 4 nội dung chính:

1.1 Các văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng .

1.2 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

1.3 Những vấn đề lý luận chính trị cần đặc biệt lưu ý trong nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

1.4 Tổ chức học tập quán triệt Nghị định số: 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

1.5 Sau khi quán triệt các văn kiện và nghị quyết các đơn vị phải xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình giai đoạn 2011 – 2015.

2. Đối tượng: CBQLGD, giáo viên và nhân viên toàn ngành.

3. Thời gian: Bố trí trong tháng 7 và tháng 8/2011.

- Các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố để triển khai các nội dung 1.1, 1.2, 1.3 .

II. Nội dung bồi dưỡng cán bộ quản lý

1. Nội dung:

1.1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục: (đang làm việc với trường ĐHSP về nội dung bồi dưỡng). Tổ chức lao động khoa học của người CBQL; Thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong QLGD; Một số phương pháp khoa học ứng dụng trong QLGDMN; Một số vấn đề quản lý chuyên môn GD các bậc học trong giai đoạn hiện nay.

1.2 Bồi dưỡng về công tác tổ trưởng chuyên môn (phối hợp với trường CBQL HCM)

1.3 Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT

1.4 Tiếp tục bồi dưỡng chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009; Nghị định số: 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thời gian và đối tượng tham gia:10 ngày, CBQLCSGD

Nội dung 1.1: từ 10/8 – 13/8, 01 lớp HT Mầm non, 01 lớp HT Tiểu học.

Nội dung 1.2: từ 21/7 – 29/7, 01 lớp HT,HP, TTCM của THPT, PGD.

Nội dung 1.3: từ 29/7/2011 – 30/7/2011 (01 lớp THPT).

Nội dung 1.4: các đơn vị triển khai và kết thúc trong tháng 8/2011.

III. Nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

            1. Các nội dung cơ bản trọng tâm: theo các nội dung của công văn số: 3092/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLCSGD các trường tiểu học, trung học cơ sở và cơ sở GDTX , công văn số: 204/ KH- BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Kế hoạch  bồi dưỡng hè cho  cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2010 – 2011 và một số chuyên đề của các phòng ban chuyên môn. Các nội dung cơ bản trên cần phải được thực hiện trong tất cả các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cho các cấp học.

            2.  Hình thức tổ chức và yêu cầu bồi dưỡng

Căn cứ điều kiện của từng địa phương các phòng chuyên môn Sở tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các trường lựa chọn hình thức, phương pháp bồi dưỡng cho phù hợp với nội dung và điều kiện hiện có, đảm bảo tính hiệu quả: Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn; Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu; Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo theo từng trường hoặc cụm trường ...

Với các yêu cầu: Phát huy hình thức tự bồi dưỡng, kết hợp nghe giảng, trao đổi thảo luận; Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp; Chú trọng sử dụng các thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học.

3. Kế hoạch bồi dưỡng cụ thể của các cấp học

3.1 Giáo dục Mầm non:

3.1.1 Lớp bồi dưỡng tại tỉnh:

a) Lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán tại Tỉnh:

- Nội dung : Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện¸học sinh tích cực”; Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên, CBQLCSGD các nội dung và cách đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2008; Công tác nghiệp vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Chương trình giáo dục mầm non cho những tỉnh vùng khó; Công tác chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh cho trẻ, đặc biệt trẻ nhà trẻ trong các cơ sở mầm non; Giới thiệu Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành liên quan đến ngành học mầm non.

- Thời gian: 3ngày, 2/8 – 4/8/2011.

- Thànhphần: 02 lớp,  mỗi Phòng GD& ĐT cử 7 người.

-  Địa điểm:Trường Mầm non Anh Đào, thành phố Đà Lạt.

b) Lớp tập huẩn chuẩn hiệu trưởng (sẽ thông báo sau khi tập huấn của Bộ)

c)  Lớp tập huấn kỹ năng Đánh giá chuẩn phát triển trẻ MG năm tuổi:

-  Thời gian:3 ngày, dự kiến tuần 4 tháng 9/2011.

-  Thành phần: 02 lớp (CVMNcác Phòng GD&ĐT; HT (hoặc HP) trường MN trọng điểm các cấp; GV dạy lớp MG 5 tuổi).

-  Địa điểm:Trường Mầm non Anh Đào.

d) Bồi dưỡng kỹ năng dạy học tương tác:

-  Thời gian:3 ngày, dự kiến 21/7 – 23/7/2011.

-  Thành phần: 02 lớp (Mỗi phòng GD&ĐT cử 05 người).

-  Địa điểm:Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

3.1.2 Lớp bồi dưỡng giáo viên đại trà tại địa phương:

 a)Các Phòng GD&ĐT lựa chọn ít nhất 6 chuyên đề cần thiết và phù hợp với địa phương tại phần a)/ 3.1.1 của mục 3.1 trong các nội dung trên để bồi dưỡng cho giáo viên và nội dung bồi dưỡng của địa phương, trong đó bắt buộc phải quán triệt tất cả các văn bản có liên quan đến ngành học mầm non.

b) Lớp bồi dưỡng CBQL, GVMN tại huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

- Thời gian gồm  3 giai đoạn

+ Thời gian bồi dưỡng tập trung tại Phòng giáo dục từ  5 – 10 ngày ( trong thời gian từ  ngày 01/08/2011 đến trước ngày 10/8/2011) .

+ Thời gian tự học, tự bồi dưỡng tại trường (có thể sử dụng thời gian sinh hoạt ngoài giờ lên lớp trong các đợt nghỉ giữa học kỳ trong năm học )

+ Thời gian thực hành, kiến tập, dự giờ tại trường và trường điểm ( 3 – 5 ngày, tuỳ theo nội dung chuyên đề có thể sắp xếp trong học kỳ I của năm học mới)

- Thành phần:Tất cả các cán bộ – giáo viên mầm non ( kể cả trường, lớp mầm non tư thục, dân lập).

3.2 Giáo dục tiểu học:

3.2.1 Lớp bồi dưỡng tại tỉnh:

a) Nội dung 1:

+ Chuyên đề  1  : Mô hình FDS                  (Module  1- SEQAP) 

            +Chuyên đề  2  : Lập kế hoạch  FDS         (Module  2- SEQAP) 

            + Chuyên đề  3  : Quản lý  FDS  để nâng cao chất lượng. (Module  3- SEQAP) 

            + Chuyên đề 4   : Chuẩn hiệu trưởng tiểu học.

            + Chuyên đề 5 :  Dạy học tích cực – Một số kỹ thuật dạy học

            + Chuyên  đề 6 :  Dạy học đảm bảo chất lượng  môn Tiếng việt , Toán .

- Thời gian:  03 ngày . Trung tuần tháng 7/2011(Các chuyên đề 4,5,6)

          - Thành phần : Mỗi trường TH cử  thành phần cốt cán gồm  01 Phó hiệu trưởng và 01 khối trưởng chuyên môn .

         - Địa điểm : Chia thành 4 lớp tại Tp. Đà Lạt.

b) Nội dung 2:Bồi dưỡng giáo viên dạy mỹ thuật, âm nhạc, thể dục (Do Sở GD&ĐT và Trường CĐSP phối hợp )

+ Thời gian: 05 ngày/ môn  Cuối tháng 7/2011.

          + Thành phần: Giáo viên dạy mỹ thuật, âm nhạc, thể dục ở tiểu học. 

          + Địa điểm : Trường CĐSP, chia thành 3 lớp/ môn. 

c) Nội dung 3:Bồi dưỡng kỹ năng dạy học tương tác.

+  Thời gian:3 ngày, dự kiến 18/7 – 20/7/2011.

+  Thành phần: 02 lớp (Mỗi phòng GD&ĐT cử 05 người).

+  Địa điểm:Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

d) Lớp tập huẩn chuẩn hiệu trưởng (sẽ thông báo sau khi tập huấn của Bộ)

3.2.2 Lớp bồi dưỡng tại địa phương: do phòng GD&ĐT tổ chức

          - Nội dung : Các chuyên đề 5,6

          - Thời gian : 03 ngày . Cuối tháng 7/2011

          - Thành phần : Tất cả giáo viên tiểu học 

          - Địa điểm : Do Phòng GD-ĐT lập kế hoạch

          3.3 Giáo dục trung học :

3.3.1 Nội dung:

- Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006;

- Tiếp tục bồi dưỡng nhân rộng đến CBQL nội dung Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

- Bồi dưỡng kĩ thuật thiết lập ma trận đề kiểm tra, kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ và học kì của bộ môn. Hướng dẫn xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập. Phương pháp xây dựng kế hoạch – đề cương ôn thi cuối năm và thư viện câu hỏi KTĐG.

3.3.2  Nội dung và đối tượng:

* Bồi dưỡng CBQL

1. Bồi dưỡng PPNC KH SP ứng dụng.

+ Thời gian 03 ngày: từ ngày 15/7 – 17/7 năm 2011.

+ Thành phần: HT; Phó HT; Trưởng phòng; Phó trưởng phòng GD.

+ Địa điểm: Trường CĐ KTKT Lâm Đồng.

2. Bồi dưỡng PPNC KH ứng dụng.

+ Thời gian 03 ngày: từ ngày 18/7 – 20/7 năm 2011.

+ Thành phần: HT; Phó HT; Trưởng phòng; Phó trưởng phòng GD.

+ Địa điểm: Trường CĐ KTKT Lâm Đồng.

* Bồi dưỡng cho giáo viên

- Nội dung : (gồm 06 nội dung có lịch kèm theo) 

+ Thời gian 03 ngày: các đợt từ ngày 11/7 – 6/8 năm 2011.

+ Thành phần: Giáo viên các trường Phổ thông trực thuộc Sở GD-ĐT Lâm Đồng và một số giáo viên cốt cán của các trường THCS trực thuộc các Phòng GD-ĐT.

+ Địa điểm: Chuyên Thăng Long, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Tây Sơn, THCS Quang Trung, CĐ KTKT Lâm Đồng.

- Nội dung 2:Bồi dưỡng kỹ năng dạy học tương tác

+  Thời gian:3 ngày, dự kiến 25/7 – 27/7/2011.

+  Thành phần: 02 lớp (GV các bộ môn ).

+  Địa điểm:Trường Chuyên Lâm Đồng.

4. Triển khai các loại hình bồi dưỡng khác:

4.1 Triển khai tài liệu và các sản phẩm của đề án hỗ trợ đưa dân ca vào trường THCS và đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và tích hợp nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do trường CĐSP Đà Lạt phối hợp với phòng GDTrH phụ trách.

- Thời gian: 03 ngày (sẽ thông báo lịch sau)

Ngoài các loại hình bồi dưỡng chung theo chỉ đạo của Bộ và kế hoạch hướng dẫn của Sở, các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở lưu ý:

- Tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng sau tập huấn và bồi dưỡng trong năm học đối với giáo viên dạy các lớp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ động phối hợp với các trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt , các đơn vị chức năng để tổ chức bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ; Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ khác theo các chuyên đề phù hợp với yêu cầu của đơn vị nhằm thường xuyên nâng cao kiến thức, phương pháp dạy học cho CBQLGD và giáo viên theo chủ trương chung của ngành. Chọn cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch mở lớp của sở GD&ĐT và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường CĐSP Lâm Đồng cần chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên của trường trong hè phù hợp với đặc điểm ngành nghề đào tạo và yêu cầu cụ thể của trường; Cử CBQL, giáo viên tham gia đầy đủ những lớp tập huấn do các cấp tổ chức và hỗ trợ triển khai các hoạt động bồi dưỡng của Sở theo yêu cầu.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Các Phòng chức năng thuộc Sở:

1.1 Phòng GDTrH;GDCN; KT&KĐCL; GDTH; GDMN:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên để trình Giám đốc phê duyệt; làm việc với các Ban, Ngành liên quan để phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện.Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng trong hè và trong năm.

- Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng CBQLGD, giáo viên trong hè của các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo công tác biên soạn tài liệu và phương tiện khác (thiết bị, băng hình…), cung cấp tài liệu, phương tiện cho các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

1.2 Phòng TCCB:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng cho CBQL để trình Giám đốc phê duyệt; làm việc với các Ban, Ngành liên quan để phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện.Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng trong hè và trong năm.

1.3 Phòng TC-KH:

- Cân đối, phân bổ và hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi dưỡng cho các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

1.4 Văn phòng:

- Trên cơ sở kế hoạch bồi dưỡng, văn phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để triển khai thực hiện.

2. Các Phòng GD&ĐT và các trường, đơn vị trực thuộc Sở:

- Trên cơ sở kế hoạch khung của Sở GD-ĐT, các Phòng GD&ĐT, các trường và đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQLGD, giáo viên trong hè và trong năm của đơn vị và báo cáo kết quả bồi dưỡng về Sở.

3. Trường Cao đẳng sư phạm:

- Đảm nhiệm các nội dung  bồi dưỡng sau đây:

a) Bồi dưỡng CBQL và GV cấp THCS theo dự án THCS II (kế hoạch số 295/KH-BGDĐT ngày 07/6/2011).

b) Tập huấn chuẩn HT mầm non, Tiểu học.

c) Bồi dượng giáo dục kỹ năng sống cho các bậc học.

d) Để triển khai đề án ngoại ngữ, trường CĐSP xây dựng kế hoạch đào tạo lại GV Tiếng Anh THCS trong năm học 2011 – 2012    

- Đưa chương trình bồi dưỡng giáo viên vào nội dung hướng dẫn nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, học sinh.

- Phối hợp với các Phòng chức năng Sở tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng và các loại hình bồi dưỡng khác trong hè theo nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên của các huyện, thành phố theo kế hoạch chung của Sở.

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng hè 2011 đến CBQLGD, giáo viên thuộc phạm vi quản lý; có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và huy động CBQLGD, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bộ và hướng dẫn của Sở.

Nhận được công văn, đề nghị các phòng ban của Sở; các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung và báo cáo công tác bồi dưỡng hè về Sở Giáo dục và Đào tạo ( phòng TCCB  và các phòng ban chuyên môn theo từng cấp, bậc học ) trước ngày 25/10/2011.

            GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;(để báo cáo)                                                                                     Nguyễn Thị Anh Phương

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; (để báo cáo)

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; (để chỉ đạo)                                                                                             (Đã ký)

- Các Phòng ban Sở;(để thực hiện)

- Các PGD, ĐV trực thuộc( để thực hiện)

- Lưu VP; TCCB.                                                       

                                                                                              

Tác giả bài viết: Bùi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10525 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 644

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31127

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3543135

Thành viên