kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2013-32014 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Thứ hai - 17/06/2013 17:49
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2013-32014 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2013-32014 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014; Kế hoạch số: 520/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2013 về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2013-2014; Hướng dẫn số:720 CV/TG ngày 23 tháng 5 năm 2013 về Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2013;Kế hoạch số:101/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2013 về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hànhKế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013 như sau:

UBND  TỈNH LÂM ĐồNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 901/KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

      

    Lâm Đồng, ngày 17 tháng 6  năm 2013 

  

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014; Kế hoạch số: 520/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2013 về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2013-2014; Hướng dẫn số:720 CV/TG ngày 23 tháng 5 năm 2013 về Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2013;Kế hoạch số:101/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2013 về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hànhKế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm  2013 như sau:

       I. Mục đích, yêu cầu

       1. Mục đích

       Nhằm bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ngành học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên các kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

       2. Yêu cầu

       Công tác bồi dưỡng được triển khai tới cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, ngành học trong toàn tỉnh; nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức phù hợp với các đối tượng GV, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục của tỉnh

       II. Nội dung, thời gian, thành phần bồi dưỡng, địa điểm tổ chức

       1. Bồi dưỡng chính trị:

       * Nội dung:  các nội dung trọng tâm sau:

- Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; đồng thời gắn với những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và các nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương.

- Những vấn đề lý luận cơ bản trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

- Những vấn đề lý luận cơ bản trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003.

- Nội dung chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.  

- Tuyên truyền về biển đảo năm 2013.

- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2013.

* Thành phần: toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

* Thời gian:hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/ 8/2013.

- Sở GD&ĐT sẽ tổ chức 01 lớp cho CBQL các đơn vị trực thuộc Sở, từ 01 – 02 ngày vào tháng 8 năm 2013 (sẽ thông báo triệu tập sau).

- Các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc mời Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố để triển khai các nội dung trên.

       2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

       2.1 Bậc học mầm non

       2.1.1. Lớp bồi dưỡng  giáo viên cốt cán tại Sở GD&ĐT

* Nội dung:

- Một số vấn đề về dinh dưỡng cho trẻ em trong giai đoạn hiện nay;

- Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp ghép;

- Truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng, cúm, nhóm bệnh lây qua đường tiêu hóa.

* Thời gian:Dự kiến 3 ngày cuối tháng 7 năm 2013

* Thành phần: Phòng GDĐT cử 07,  chia thành 2 lớp :

+ Lớp 1: Chuyên viên Mầm non của các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng  trường MN trọng điểm ( 2 người).

+ Lớp 2: Phó hiệu phó trường MN trọng điểm (2 người); GV giỏi (2 người);

* Địa điểm: Trường Mầm non Anh Đào, thành phố Đà Lạt

       2.1.2 Lớp bồi dưỡng các chuyên đề về hoạt động quản lý giáo dục mầm non đối với CBQL

* Nội dung:

- Quản lý tài chính trong trường mầm non;

- Quản lý hoạt động đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em;

*Thời gian:5 ngày,  trong tháng 10/2012;

* Thành phần:Hiệu trưởng các trường MN trong toàn tỉnh (220 người),

* Địa điểm: Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

       2.1.3 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho CBQL trường  mầm non:Trường Cao dẳng sư phạm Đà Lạt xây dựng kế hoạch, dự kiến khai mạc trong tháng 6.

       2.1.4 Lớp tập huấn quy trình và  kỹ năng thực hiện hồ sơ công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

* Nội dung:

- Các văn bản quy định và hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

* Thời gian:3 ngày, dự kiến tuần 4 tháng 9/2012.

* Thành phần:chia làm 2 lớp:

Chuyên viên Mầm non của các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng (hoặc hiệu phó) Giáo viên phụ trách công tác phổ cập GDMN (mỗi PGD cử từ 2 giáo viên).

-  Địa điểm: Hội trườngSở GDĐT

2.1.5. Lớp bồi dưỡng  chương trình GDMN cho CBQL – GVMN

(Hướng dẫn tại công văn số 858/SGDĐT – GDMN ngày 11/06/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai kế hoạch tập huấn chương trình GDMN cho CBQL – GVMN)

* Nội dung:

- Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

- Hướng dẫn thực hiện giáo dục phát triển tình cảm – xã hội cho trẻ MN;

- Hướng dẫn thực hiện giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ MN;

- Hướng dẫn thực hiện giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN;

- Thu hút sự tham gia của phụ huynh vào công tác giáo dục trẻ;

- Chăm sóc trẻ dễ bị tổn thương và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

* Thời gian:Trong tháng 8 năm 2013

* Thành phần:  Tổ chức tại các Phòng GD- ĐT , mỗi huyện, TP tổ chức   các lớp như sau :

+ Lớp dành cho giáo viên

+ Lớp dành cho CBQL trường MN

* Địa điểm: Tổ chức tại các Phòng GD - ĐT ( do Phòng GD – ĐT chọn địa điểm)

 

       2.1.6 Lớp bồi dưỡng CBQL, GVMN tại huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

     * Nội dung: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn chuyên đề cần thiết và phù hợp với địa phương trong các nội dung trên và nội dung bồi dưỡng của địa phương, đảm bảo có ít nhất 6 chuyên đề để bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên mầm non.

* Thời gian gồm  3 giai đoạn

- Thời gian bồi dưỡng tập trung tại Phòng giáo dục từ  3 - 5 ngày (trong thời gian từ  ngày 01/08/2012 đến trước ngày 10/8/2012) .

- Thời gian tự học, tự bồi dưỡng tại trường (có thể sử dụng thời gian sinh hoạt ngoài giờ lên lớp trong các đợt nghỉ giữa học kỳ trong năm học )

- Thời gian thực hành, kiến tập, dự giờ tại trường mầm non (3 – 5 ngày, tuỳ theo nội dung chuyên đề có thể sắp xếp trong học kỳ I của năm học mới)

* Thành phần: Tất cả các cán bộ – giáo viên mầm non (kể cả trường, lớp mầm non tư thục, dân lập).

Riêng lớp bồi dưỡng chương trình GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn hướng dẫn chi tiết về xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho CBQL – GVMN tại từng địa phương,

       2.2. Bậc học Tiểu học

       2.1.2 Lớp bồi dưỡng cho CBQL do Sở GD&ĐT tổ chức

* Nội dung:

- Chuyên đề  1  : Mô hình trường học mới tại Việt Nam

- Chuyên đề  2  : Nâng cao hiệu quả quản lí trường Tiểu học

- Chuyên đề  3  : Nội dung giáo dục địa phương

- Chuyên đề 4   : Mô hình, Lập kế hoạch, Quản lý  FDS

* Thành phần:Mỗi trường TH cử  thành phần cốt cán gồm  hiệu trưởng  và  01 Phó hiệu trưởng

* Thời gian, địa điểm:

- Đợt 1:Từ ngày  23/7  đến   25/7/2013, chia thành 02 lớp

  Lớp A:CBQL các huyện Lâm Hà, Đức Trọng,  HTg  trường TH Lê Quí Đôn 

  Lớp B: CBQL các huyện Đơn Dương, Đam Rông, Tp Đà Lạt

               Hội trường  trường CĐSP  Đà  Lạt

      - Đợt 2: Từ ngày  29/7 đến   31/7/2013, chia thành 02 lớp

   Lớp A: CBQL các huyện Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh

          Hội trường  trường TH Lê Quí Đôn

  Lớp B: CBQL các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Tp. Bảo Lộc

           Hội trường trường CĐSP  Đà  Lạt

       Cán bộ quản lí, giáo viên tham gia các lớp tập huấn cốt cán thuộc các chương trình SEQAP, VNEN do Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện theo triệu tập của Bộ GD&ĐT

       2.2.2 Lớp bồi dưỡng giáo viên do phòng GD&ĐT tổ chức

* Nội dung:

- Chuyên đề 1: Mô hình trường học mới tại Việt Nam

- Chuyên đề 2 : Dạy học tích cực – Một số kỹ thuật dạy học – PP bàn tay nặn bột.                   

 - Chuyên đề  3  : Dạy học đảm bảo  chất lượng  theo chuản kiến thức kỹ năng  các môn học  môn Tiếng  Việt, Toán qua hệ thống bài tập  củng cố KT-KN  môn Tiếng Việt, Toán.

 - Chuyên đề  4 :  Tích hợp các nội dung GD địa phương  qua các môn học

 - Chuyên đề  5 :  Tập huấn các nội dung về giảng dạy tiếng  Anh ở Tiểu học.                 

 -Chuyên đề  6  : Tăng cường nâng cao chất lượng dạy học các môn  âm nhạc, mỹ thuật,

* Thời gian:Dự kiến 03 ngày trong khoảng từ 05/8 đến 09/8/2013

* Thành phần: Tất cả giáo viên Tiểu học

Giáo viên lớp 1 các trường thuộc chương trình SEQAP dạy tiếng Việt 1 CNGD sẽ  dự lớp tập huấn về dạy tiếng Việt 1 CNGD tại Đà Lạt ngày 02/8/2013

* Địa điểm: Do phòng GD&ĐT bố trí

       2.2.3 Bồi dưỡng  - Tập huấn các nội dung về giảng dạy tiếng  Anh ở Tiểu học.

* Nội dung:

     Ngày 25/7/2013 :  Chuyên đề 5A “ Phát triển kỹ năng nói tiếng Anh”  – Nhà XB Oxford

     Ngày 01/8/2013 :  Chuyên đề 5B  Tập huấn giảng dạy chương trình Tiếng Anh 3,4,5 – Cty Phương Nam 

* Thành phần: Giáo viên dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học

* Địa điểm:   Sẽ thông báo sau.

       2.3 Bậc Trung học

       Đợt 1:  Bồi dưỡng các chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ

       - Số lượng: Mỗi cấp học (THCS – THPT) có 60 giáo viên.

       - Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 03/8/2013

       - Địa điểm: Thành phố Đà Lạt

         Sở sẽ có thông báo cụ thể về nội dung , đối tượng, thời gian, địa điểm sau khi tham dự các lớp tập huấn của Bộ GD&ĐT.

       Đợt 2:  Bồi dưỡng các chuyên đề dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho cho giáo viên các trường THPT thuộc 8 bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa, Văn, Sử, Tiếng Anh.

-         Thời gian: dự kiến 03 ngày

-         Địa điểm: Thành phố Đà Lạt

-         Đối tượng:

+ THPT: Mỗi trường  cử 01 tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn

+ THCS: Mỗi phòng GD&ĐT cử 05 cốt cán bộ môn và chuyên viên phụ trách

         Sở sẽ có thông báo triệu tập riêng.

       2.4. Ngành học giáo dục thường xuyên

       Sở sẽ có thông báo cụ thể về nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm sau khi có hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT

       III.Tổ chức tại huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở

       Các đơn vị căn cứ vào kết quả tổ chức bồi dưỡng tại tỉnh, căn cứ Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 và các Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo ngành học, cấp học và Kế hoạch của các đơn vị, tiếp tục lựa chọn những nội dung cần thiết và phù hợp với địa phương theo nhu cầu, nhằm phục vụ cho năm học mới để bồi dưỡng cho CBQL, GV của đơn vị mình theo từng ngành  học, cấp học

       Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức do các đơn vị tự bố trí

       IV. Tổ chức thực hiện

       1. Phòng TCCB, GDCN&GDTX Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm:

       - Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013, báo cáo kết quả BDTX năm 2012 về Bộ GD&ĐT trong tháng 6/2012 đồng thời triển khai đến các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện;

       - Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT trong việc tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013;

       -Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Sở GD&ĐT để nắm tình hình công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013;

       - Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Sở GD&ĐT trong việc tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013 sau khi hoàn thành các chương trình tập huấn.

       2. Phòng Giáo dục Trung học, phòng Mầm non, phòng Tiểu học Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm:

       - Tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng hè 2013 theo kế hoạch.

       - Phối hợp phòng TCCB tham mưu cho Lãnh đạo Sở GD&ĐT ban hành các văn bản triệu tập GV, CBQL tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng  hè theo kế hoạch.

       - Kiểm tra, theo dõi công tác tập huấn, bồi dưỡng hè năm 2013 trong phạm vi chức năng của phòng, đảm bảo công tác tập huấn, bồi dưỡng thực hiện đúng kế hoạch, nội dung theo kế hoạch đã định.

       - Hướng dẫn và cung cấp tài liệu tập huấn bồi dưỡng cho CBQLGD và giáo viên đối với các chuyên đề tự học, tự nghiên cứu để hoàn thành công tác bồi dưỡng hè năm 2013.

       - Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT trong việc xây dựng dự toán kinh phí chi cho công tác tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013;

       3. Phòng Công nghệ thông tin

       Bắt đầu từ năm học này, các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ yếu tổ chức theo hình thức Website, diễn đàn. Vì vậy, phòng CNTT sẽ hướng dẫn giáo viên phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo hình thức này (thực hiện theo công văn số:864/SGDĐT-CNTT ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn sử dụng Website bồi dưỡng trực tuyến công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014).

       4. Phòng Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm:

       Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Sở GD&ĐT trong việc xây dựng dự toán kinh phí chi cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013, quyết toán, hoàn thiện hồ sơ tài chính sau khi kết thúc tập huấn.

       5. Văn phòng Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm:

       - Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Sở GD&ĐT trong việc liên hệ, đảm bảo cơ sở vật chất tại các địa điểm đặt lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức;

       - Bố trí cử cán bộ tham gia các tổ phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013 theo Quyết định của lãnh đạo Sở GD&ĐT;

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

         6. Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt:

- Đảm nhiệm các nội dung  bồi dưỡng trong nhiệm vụ va chức năng của trường, trong đó chú ý các nội dung sau đây:

a) Tiếp tục bồi dưỡng CBQL và GV cấp THCS theo dự án THCS II (kế hoạch số 295/KH-BGDĐT ngày 07/6/2011).

b) Bồi dưỡng CBQL bậc học Mầm non.

c) Tiếp tục triển khai nhiệm vụ được phân công trong Đề án ngoại ngữ, hoàn thiện kế hoạch đào tạo lại GV Tiếng Anh THCS trong năm học 2013 – 2014 và các năm tiếp theo   

- Đưa chương trình bồi dưỡng giáo viên vào nội dung hướng dẫn nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, học sinh.

- Phối hợp với các Phòng chức năng Sở tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng và các loại hình bồi dưỡng khác trong hè theo nhiệm vụ được phân công.

       7. Các đơn vị trường học trực thuộc phòng GD&ĐT huyện, thành phố, trực thuộc Sở GD&ĐT do Sở lựa chọn làm địa điểm bồi dưỡng có trách nhiệm:

       Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác bồi dưỡng hè thực hiện đạt hiệu quả đúng kế hoạch của Sở GD&ĐT .

       8. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm:

       - Chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định. Quản lý học viên thuộc đơn vị trong quá trình bồi dưỡng tại tỉnh;

       - Lập kế hoạch bồi dưỡng hè 2013 của đơn vị gửi về Sở GD&ĐT để Sở theo quy định;

       - Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013 theo các nội dung đã được phân công và thực hiện;

       - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan tới công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013;

         Trên đây là nội dung kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2013, Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các Trung tâm GDTX, các trường học và đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện trong hè nếu có kế hoạch mới của Bộ GD&ĐT Sở GD&ĐT sẽ thông báo và bổ sung kế hoạch sau. Các vấn đề cần trao đổi xin liên hệ: Phòng GDCN&GDTX – Sở GD&ĐT Lâm Đồng; email: phonggdcn.solamdong@moet.edu.vn  ; ĐT: 0633532588

          

 

Nơi nhận:                                                                                 

 

- Cục NGCBQLGD; (để báo cáo)

- UBND Tỉnh; (để báo cáo)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (để báo cáo)

- Lãnh đạo Sở; (để chỉ đạo)

- Các phòng chức năng Sở GD&ĐT;

- Các đơn vị trực thuộc Sở; (để thực hiện)

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã; (để thực hiện)

- Website Sở GD&ĐT; (thông báo)

- Lưu: VT; GDCN.

GIÁM ĐỐC

 

 Nguyễn Xuân Ngọc

(Đã ký)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: BÙi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10523 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30049

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3542057

Thành viên