Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cơ sở 2010-2011

Thứ hai - 01/11/2010 10:49

                  

  

 

Số: 250/ KH-THPT       

                                               Đạ Tông, ngày 22 tháng 10 năm 2010                                            

                                                                                                         

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Năm học 2010-2011

                   Kính gửi:   

- Các TTCM;

- Các đ/c GV đăng ký dự thi.

          - Căn cứ Thông tư Số: 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ văn bản số 820/GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2010-2011;

- Thực hiện chủ đề năm học:“Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, tích cực hưởng ứng cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2010-2011 của trường THPT Đạ Tông;

- Xây dựng và phát triển phong trào giáo viên giỏi trong nhà trường; 

- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Trường THPT Đạ Tông thông báo cụ thể kế hoạch tổ chức các Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010-2011 như sau:

 

I./ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Hội thi giáo viên giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường và toàn ngành, nhằm góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ nhà giáo và đơn vị;

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức môi trường sư phạm và dạy học theo hướng phát triển các hoạt động, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong đó chú trọng  việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và đạt hiệu quả cao;

- Thực hiện đổi mới công tác đánh giá giáo viên trung học. Coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỷ cương trong dạy – học. Đảm bảo công khai, công bằng trong tuyển chọn;

- Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học, các qui định của ngành, cấp học và xử lý tình huống trong quá trình dạy học;

- Qua Hội thi tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và toàn ngành.

 

II./ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC:

1.Nội dung:

          a.) Sáng kiến kinh nghiệm-giải pháp hữu ích hay một sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh;

          b.) Bài kiểm tra năng lực: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hay nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành. (Có thể thi bằng hình thức vấn đáp hay thi viết);

          c.) Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết giáo viên chọn và 01 tiết do Ban tổ chức Hội thi chỉ định bằng hình thức bốc thăm.

 

2.Hình thức:

          a.) Giáo viên nộp cho Ban tổ chức Hội thi văn bản báo cáo SKKN-GPHI có kèm theo nhận xét, đánh giá của cấp tổ chuyên môn;

          b.) Bài kiểm tra năng lực là bài viết (kết hợp trắc nghiệm và tự luận), vấn đáp hay thực hành (thao tác trực tiếp trên trang thiết bị);        

          c.) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên giảng dạy cho học sinh tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

          d.) Phiếu kết quả chấm bộ Hồ sơ chuyên môn của giáo viên có nhận xét, đánh giá của tổ trưởng chuyên môn.

 

III. ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN DĂNG KÝ DỰ THI:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Các giáo viên đã đăng ký danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở đầu năm (có danh sách kèm theo).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

PHÂN CÔNG CM

GHI CHÚ

1

NGUYỄN DOÃN    TƯƠNG

Thể dục

 

 

2

PHẠM THỊ              HIỀN

Thể dục

 

 

3

TRẦN VĂN            HẬU

Gdcd

 

 

4

CAO XUÂN           THÁI

Vật lý

 

 

5

LÊ DUY                  TÙNG

Ngữ văn

 

 

6

NGUYỄN THỊ BÉ  HƯƠNG

Ngữ văn

 

 

7

TRẦN VĂN            TUẤN

Sinh học

 

 

 

2. Hồ sơ dự thi gồm có:

- Một bài viết về kinh nghiệm dạy học (Sáng kiến kinh nghiệm - giải pháp hữu ích) hay một sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Các sáng kiến kinh nghiệm - giải pháp hữu ích, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được tổ chuyên môn duyệt trước khi tham gia hội thi;

- Hồ sơ cá nhân: Toàn bộ giáo án, các loại sổ sách theo quy định được nộp cùng lúc với sáng kiến kinh nghiệm. Các loại hồ sơ chuyên môn cũng phải được thông qua tổ chuyên môn trước khi tham gia Hội thi.

 

IV. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM:

1.Thời gian: Từ 11/01/2011 đến tháng 21/01/2011

          a.)Vòng I: Thi GPHI-SKKN và bài kiểm tra năng lực giáo viên.

- Từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 01 năm 2011: Tổ chuyên môn chấm SKKN-GPHI và Hồ sơ của giáo viên tham gia Hội thi;

- Ngày 08/01/2011 giáo viên tham gia dự thi nộp SKKN-GPHI và Hồ sơ chuyên môn cùng với phiếu nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn lên Ban Tổ chức Hội thi;

- Ngày 10/01/2010: Ban Tổ chức chấm SKKN-GPHI và các loại Hồ sơ chuyên môn;

- Ngày 11/01/2011 giáo viên tham dự thi bài kiểm tra năng lực giáo viên.

- Ngày 12/01/2011 giáo viên dự thi tham gia bốc thăm bài dự thi do Ban Tổ chức qui định.

b.)Vòng II: Thi thực hành giảng dạy: Dành cho những giáo viên vượt qua vòng I. (SKKN-GPHI đạt điểm 6.0 trở lên và bài kiểm tra năng lực giáo viên đạt điểm 8.0 trở lên)

- Từ ngày 19/01/2011 đến ngày 21/01/2011 giáo viên tham gia thực hành giảng dạy trên lớp.

 

2.Địa điểm

- Tại trường THPT Đạ Tông.

- Không được dạy trước bài sẽ dự thi cho học sinh lớp mình.

- Nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giáo viên dự thi được thuận lợi.

- Giáo viên dự thi cần có đủ hồ sơ chuyên môn, tư liệu phục vụ giảng dạy, ĐDDH ...

 

V. NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC, GIỜ DẠY VÀ SKKN-GPHI, SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG:

1. SKKN-GPHI

- SKKN-GPHI hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;

- Loại C: (từ 5.0 -  dưới 6.0 điểm)

- Loại B: (từ 6.0 -dưới8.0 điểm)

- Loại A:  (từ 8.0 - 10 điểm)

 

2. Bài kiểm tra năng lực giáo viên:

Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;


a.Bài kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 04 câu:
- 01 câu kiểm tra về kiến thức bộ môn trong phạm vi chương trình giáo dục THPT
- 01 câu về ứng xử sư phạm chủ yếu về các tình huống giáo dục hạnh kiểm cho học sinh hoặc kỹ năng sống (Ví dụ: Nếu thầy cô thấy phụ huynh chở con đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, Thầy cô phải làm gì? )
- 01 câu về phương pháp giảng dạy, ví dụ như: Cách thức tổ chức hoạt động nhóm..
- 01 câu hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về các văn bản giáo dục: Ví dụ như hãy cho biết điều lệ thi giáo viên giỏi của trường THPT hoặc nêu nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm…
b.Mỗi câu cho 10 điểm, sau đó lấy tổng điểm chia cho 4 ra điểm kiểm tra năng

lực.(làm tròn đến 0.5 điểm);
c. Bài kiểm tra năng lực được làm tập trung và trong thời gian từ 60 đến 90 phút; mỗi bàn ngồi 1 giáo viên và có ít nhất 2 người coi, coi kiểm tra theo đúng quy chế coi thi tốt nghiệp THPT; Bài thi được rọc phách và 2 giám khảo chấm độc lập và thống nhất chung theo đúng quy chế chấm thi tốt nghiệp THPT;


 

3. Bài thi giảng

- Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp học (thực hiện theo công văn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GD&ĐT). Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

 

V. DÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

          a.) SKKN-GPHI hay báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt điểm 6.0 trở lên;

          b.) Bài kiểm tra năng lực đạt từ điểm 8.0 trở lên;

          c.) Các bài giảng đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

          d.) Kết quả bộ Hồ sơ chuyên môn đạt từ loại khá trở lên.

 

VI. QUYỀN TƯỚC BỎ DANH HIỆU GIÁO VIÊN GIỎI CẤP CƠ SỞ:
1-Trước thời gian dự thi nếu giáo viên vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ không được tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường:
1.1. Vi phạm kỷ luật lao động: Bỏ tiết dạy, bỏ sinh hoạt chung, bỏ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bỏ hội họp;
1.2. Vi phạm quy chế chuyên môn: Dạy dồn tiết, đảo tiết, ghép tiết; bỏ soạn, soạn không đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, không tích hợp các nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo;
1.3. Vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo;
2. Trong thời gian dự thi cho đến khi được cấp giấy công nhận giáo viên giỏi cấp trường, nếu vi phạm các nội dung 1.1 đến 1.3 giáo viên sẽ bị tước danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường.
3. Quyền tước danh hiệu GV giỏi cấp trường thuộc về trưởng ban tổ chức (nếu vi phạm trước và trong) Hội thi;
Quyền tước danh hiệu GV giỏi cấp trường thuộc về Hiệu trưởng (nếu vi phạm sau Hội thi, khi đã công bố và trao giải).

 

VII. BAN TỔ CHỨC, THƯ KÝ, GIÁM KHẢO:
Chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Ban tổ chức, ban thư ký, ban giám khảo, trưởng các tiểu ban giám khảo theo quyết định số 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 20/7/2010 về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Dự kiến)
1. Mỗi giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường được thưởng 100.000 đồng (kèm giấy công nhận);
2. Thưởng cho tiết dạy đạt điểm cao nhất 100.000 đồng;
3. Thưởng cho bài thi năng lực có điểm cao nhất 100.000 đồng;
4. Sáng kiến kinh nghiệm đạt điểm cao nhất 100.000 đồng;

Nguồn kinh phí kết hợp hai nguồn: Hội CMHS và ngân sách nhà nước (sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên).

 

 

Trên đây là một số hướng dẫn về công tác tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010 - 2011. Trường THPT Đạ Tông đề nghị  các cá nhân, bộ phận có liên quan  thực hiện theo đúng hướng dẫn để hội thi đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:

-Lãnh đạo(b/c)

-TTCM(t/h)

-Lưu VP.

 

 


                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

                                                             

Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10528 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 1236

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32900

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3544908

Thành viên