Hướng dẫn thực hiện các loại HSSS chuyên môn năm 2011-2012

Thứ năm - 04/08/2011 21:27

   SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 Số: 16/HD-THPT                                  

Đạ Tông, ngày 03 tháng 8 năm 2011

HƯỚNG DẪN

(V/v  làm các loại hồ sơ chuyên môn )

Kính gửi:   -Các Tổ trưởng chuyên môn;

-Các giáo viên.

I.HỒ SƠ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG:

1.Sổ công tác tổ: Vận dụng nội dụng đợt tập huấn bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trong quá trình xây dựng kế hoạch công tác tổ chuyên môn. Trong đó chú ý các nội dung sau:

- Kế hoạch họat động của tổ, trong đó nêu đủ các chỉ tiêu, định mức: dự giờ, làm đồ dùng dạy học, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, hội giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá, kế hoạch giảng dạy của từng khối lớp.

- Phân công công tác trong tổ.

- Theo dõi thực hiện chương trình, phân công dạy bù, dạy thay…

2.Sổ ghi các biên bản họp tổ.

3.Hồ sơ lưu các văn bản quản lý-chỉ đạo chuyên môn có liên quan, phân phối chương trình.

4.Sổ theo dõi kết quả học tập bộ môn của học sinh.

5.Lưu các đề kiểm tra, đáp án môn học các khối lớp.

II. HỒ SƠ SỔ SÁCH  CỦA GIÁO VIÊN :

1. Những quy định theo Điều lệ trường Trung học phổ thông:

1.1.Giáo án. Theo thống nhất từng bộ môn trong đợt tập huấn đầu năm  2010.

a.) Ghi rõ ngày, tháng, năm soạn; soạn đầy đủ số tiết trong chương trình quy định, kể cả thực hành, ôn tập, kiểm tra 15 phút , một tiết và phần chấm trả bài, ghi nhận xét trình độ học sinh (tổng quát và cá biệt) để theo dõi.

b.) Phải xác định được mục đích yêu cầu cụ thể của một tiết học về kiến thức, kỷ năng, thái độ, nhất là phải xác định được kiến thức cơ bản, trọng tâm  của tiết dạy (theo chuẩn kiến thức kỷ năng). Phải thể hiện được tiến trình của tiết dạy, trong đó làm nổi rõ phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động, rèn luyện khả năng tự học, vận dụng kiến thức trong thực tiễn.

c.) Hình thức trình bày khoa học, sạch đẹp, rõ ràng, có giá trị thiết thực cho giáo viên trong quá trình lên lớp.

Chú ý:

- Tiết kiểm tra, ôn tập, luyện tập: Cần có sự thống nhất về mục tiêu, nội dung cơ bản giữa các giáo viên dạy cùng môn, cùng khối và bám sát chuẩn KT-KN.

- Đối với giáo án của tiết kiểm tra 45 phút trở lên soạn đầy đủ các bước lên lớp. Trong đó tất cả các môn phải xây dựng ma trận đề. Vận dụng nội dung tập huấn bồi dưỡng ra đề.

- Giáo viên dạy năm đầu tiên phải soạn giáo án bằng viết tay.

1.2.Kế hoạch cá nhân (kế hoạch giảng dạy).

a.) Thiết thực: Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện và trình độ chung của nhà trường, nhất là trình độ học sinh.

b.) Cụ thể: Có điều tra khảo sát chất lượng đầu năm, làm cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ tiêu. Nêu rõ các công việc phải làm, các biện pháp và thời gian triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu, mục tiêu chính. Chú ý làm rõ các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy-học bộ môn: thao giảng, chuyên đề, ngoại khóa, phụ đạo, bồi dưỡng, viết sáng kiến kinh nghiệm.

c.) Khoa học: Có phần điều chỉnh, bổ sung một cách hợp lý phù hợp với quá trình dạy học bộ môn.

Chú ý:

Kế hoạch cá nhân: cần có các nội dung sau:

- Các nhiệm vụ được giao (chuyên môn, chủ nhiệm, đoàn thể, các công tác khác…)

-  Đặc điểm tình hình trường, lớp có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Các chỉ tiêu phấn đấu trong học kỳ I, cả năm đối với các nhiệm vụ được giao.

- Các biện pháp triển khai thực hiện để đạt được các chỉ tiêu phấn đấu       ( học kỳ I, cả năm) về chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ, chủ nhiệm, các công tác khác…

- Sáng kiến-kinh nghiệm, Giải pháp hữu ích về đổi mới trong quản lý, giảng dạy, công tác khác…(đây là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý) cần được đăng ký ở đầu năm và hoàn thành vào cuối năm học.

- Tổ trưởng chuyên môn phải hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch cá nhân.

1.3.Sổ dự giờ thăm lớp.

a.) Đầy đủ: Đủ số lượng giờ dự theo quy định (theo chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường)

- Tổ trưởng, tổ phó CM dự 4T/giáo viên/học kỳ;

- GV biên chế chính thức dự 1T/tuần;

- GV trong thời gian tập sự dự 2T/tuần.

b.) Khoa học: Ghi chép rõ ràng nội dung kiến thức, những vấn đề cần trao đổi rút kinh nghiệm.

c.) Tác dụng: Có nhận xét ưu, khuyết điểm từng phần và cả bài, đánh giá xếp loại.

1.4.Sổ điểm cá nhân.

a.) Đầy đủ: Ghi điểm đầy đủ các cột(kiểm tra miệng, 15 phút, một tiết, thực hành, học kỳ) theo quy chế bộ môn.

b.) Chính xác: Ghi điểm, tính điểm chính xác, sổ điểm cá nhân và sổ điểm lớp khớp nhau về điểm số, chữa điểm đúng quy định (nếu sai)

c.) Hiệu quả sử dụng: Thường xuyên cập nhật điểm vào sổ điểm lớp (trước ngày 5 hàng tháng. Đối với một bài kiểm tra tỷ lệ điểm trên 5.0 phải đạt trên 50% mới được vào sổ điểm lớp, nếu dưới 50% thì giáo viên phải tổ chức kiểm tra lại), ghi tỷ lệ chất lượng bài kiểm tra, theo dõi học sinh vắng mặt.

1.5.Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm).

a.) Đầy đủ: Có kế hoạch chủ nhiệm năm học, học kỳ, tháng, tuần. Danh sách học sinh, cơ cấu tổ chức lớp, lý lịch từng học sinh.

b.) Khoa học: Sắp xếp các nội dung trên một cách khoa học, dễ tìm, dễ đối chiếu.

c.)Hiệu quả: Có theo dõi học sinh từ đầu năm, cuối học kỳ và những trường hợp cá biệt, qua đó theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh.

1.6.Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn.

a.) Đầy đủ: Ghi chép đầy đủ nội dung các đợt tập huấn chuyên môn của Sở, bồi dưỡng chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn.

b.) Khoa học: Nội dung ghi chép rõ ràng, khoa học.

c.) Hiệu quả: Có hiệu quả thiết thực phục vụ cho cá nhân trong việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Những quy định thêm của Sở Giáo dục

2.1.Phân phối chương trình bộ môn, tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng bộ môn.

2.2.Sổ hội họp.

2.3.Lịch báo giảng.

Chú ý:

          -Tất cả các loại hồ sơ của tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn, các công văn, văn bản đều phải trình bày thống nhất theo qui định sau: (Số: 01/TT-BNV)

                    + Font: Times NewRoman

                    + Size: 12-14

                    + Lề trái: từ 3 đến 3.5cm

                    + Lề trên, dưới từ 2 đến 2.5cm

                    + Lề phải từ 1.5 đến 2.0cm

III. HỒ SƠ LỚP

1.Sổ gọi tên và ghi điểm (Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sổ)

a./Kí hiệu – viết tắt:

-Kiểm diện:

+ Nghỉ có phép: p (chữ thường)

+ Nghỉ không phép: k (chữ thường)

+ Bỏ tiết: Bt

-Xếp loại HL:

                    + Giỏi: G (In hoa); Khá: K (In hoa); Trung bình: Tb; Yếu: Y (In hoa);Kém: kém (không viết tắt)

-Xếp loại HK:

                    + Tốt: T; Khá: K; Trung bình: Tb; Yếu: Y

- Học sinh bỏ học dùng bút bi đỏ (Không dùng bút mực nước) gạch ngang cả họ và tên.

- Cột nơi sinh: ghi tên huyện, tỉnh theo giấy khai sinh.(theo tên gọi hiện nay)

- Cột chỗ ở hiện tại: ghi đầy đủ số nhà, thôn, xã, huyện (ghi theo tên gọi hiện nay).

- Ghi điểm: Chỉ được phép ghi bằng bút bi màu xanh (không dùng bút nước). Nếu sửa điểm thì dùng bút bi đỏ (không dùng bút nước) gạch ngang điểm cũ, ghi điểm mới vào phía trên, bên phải điểm cũ. (Không đóng dấu lên con điểm đã sửa)

b.)Trách nhiệm của GV

Giáo viên bộ môn:

- Ghi đúng, đủ các loại điểm kiểm tra của bộ môn do mình phụ trách vào các cột quy định cho điểm, vào bảng tổng hợp từng học kỳ và cả năm.

- Sửa chữa điểm đã sai theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về sự sửa chữa đó.

Giáo viên chủ nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của GV bộ môn.

- Ghi điểm từng môn theo đúng quy định.

- Ghi và ký rõ họ tên ở trang bìa, phần lý lịch HS

- Tính điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm cho HS

- Xếp loại HL, HK theo đúng quy định và ghi đầy đủ vào các bảng tổng hợp.

- Kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng và bảo quản Sổ gọi tên và ghi điểm.

- Kiểm diện thường xuyên học sinh của lớp.

Chú ý

Giáo viên chủ nhiệm lớp:

- Bảo quản sổ điểm cẩn thận, chu đáo.

- Ghi tất cả nội dung các trang 1,2,3 và danh sách học sinh ở học kỳ I, học kỳ II và cả năm tuyệt đối không thay đổi về số lượng và số thứ tự của HS trong tất cả các trang danh sách ghi điểm (lấy danh sách sau khi nhà trường chốt làm chuẩn). Chưa ghi danh sách học sinh ở học kỳ II để tránh hiện tượng vào nhầm điểm ở học kỳ. Sau đó giáo viên chủ nhiệm dùng kẹp giấy kẹp tất cả các trang ở học kỳ II thành một tập.

- Ghi danh sách kiểm diện học sinh theo từng tháng: Cuối tháng giáo viên chủ nhiệm chốt số ngày nghỉ của HS trong tháng và tiếp tục ghi danh sách học sinh cho tháng sau .Tuyệt đối không ghi trước. Nếu có học sinh bỏ học thì trong danh sách kiểm diện tháng sau giáo viên chủ nhiệm phải loại HS đó ra khỏi danh sách kiểm diện kể từ tháng tiếp theo.

- Việc kiểm diện giáo viên chủ nhiệm phải cập nhật thường xuyên. Giáo viên có thể phân công cho học sinh, nhưng phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác kiểm diện.

2/Học bạ

a.Giáo viên bộ môn:

- Ghi và xác nhận điểm bộ môn từng học kỳ, năm học vào đúng vị trí qui định của bộ môn trong học bạ.

b.Giáo viên chủ nhiệm:Ngoài trách  nhiệm của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm còn phải:

- Ghi toàn bộ nội dung ở trang bìa, trang 1, phần đầu của các trang tiếp sau theo từng năm học.

- Đôn đốc việc ghi điểm trung bình môn của giáo viên bộ môn và nhận xét kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở năm đó.

- Chuyển học bạ cho Hiệu trưởng phê duyệt sau khi hoàn chỉnh các nội dung trong năm học.

Chú ý:

+ Đối với giáo viên bộ môn và giáo viên chủn nhiệm chỉ được dùng bút bi màu xanh (không dùng mực nước) trong quá trình sử dụng học bạ của học sinh.

+ Việc sửa chữa các nội dung trong học bạ (sửa điểm, các nội dung khác…nếu có) thực hiện như việc sửa điểm ở Sổ gọi tên và ghi điểm.

+ Các ký hiệu về kết quả học tập rèn luyện giống như sổ gọi tên và ghi điểm.

+ Đối với giáo viên chủ nhiệm khối 10 gặp đ/c Nguyễn Thị Ngọc Châu – phụ trách văn thư nhà trường để nhận học bạ mới THPT và học bạ THCS để chuyển giấy khai sinh, chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời từ học bạ THCS sang học bạ lớp 10 THPT. Dán ảnh 3x4 vào học bạ và ghi đầy đủ các nội dung ở trang 1 (Lấy giấy khai sinh làm gốc để ghi các thông tin về hộ tịch của HS. Thời gian hoàn thành 25/9/2011). Trích quỹ lớp mua bìa nilong bọc học bạ cho học sinh.

+ Đối với giáo viên chủ nhiệm khối 11 và 12 kiểm tra lại thông tin hộ tịch của học sinh, kết quả học tập rèn luyện ở các năm học trước, việc xét lên lớp các năm học trước có đúng quy chế không? (Thời gian hoàn thành 25/9/2011).

3/Sổ ghi đầu bài

- Sổ ghi đầu bài do Văn phòng nhà trường trực tiếp quản lý và được giao cho từng lớp vào các ngày học cùng với sổ gọi tên, ghi điểm. (giáo viên chủ nhiệm phân công lớp phó học tập bảo quản sổ và hàng tuần nộp sổ về phòng Bí thư đoàn trường)

          - Lớp trưởng và giáo viên bộ môn điền các thông tin vào sổ đầu bài theo quy định, những nhận xét-đánh giá  của giáo viên bộ môn về  tiết học phải chính xác, công bằng, khách quan và có tác dụng giáo dục.

          - Các buổi, các tiết nghỉ theo kế hoạch trường hoặc của riêng giáo viên phải do giáo viên chủ nhiệm ghi, ký tên và nêu rõ lý do. Các tiết dạy bù, dạy thay…vẫn phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan.

          Chú ý:

-Giáo viên bộ môn phải kiểm diện và ghi rõ họ và tên học sinh nghỉ, học sinh bỏ tiết trong tiết dạy của bộ môn.

                 Trên đây là một số quy định về cách làm các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên, hồ sơ quản lý tổ chuyên môn của tổ trường chuyên môn,  hồ sơ lớp, hồ sơ học sinh. Đề nghị các đ/c TTCM triển khai đến toàn thể GV trong tổ. Yêu cầu tất cả các GVBM, GVCN phải thực hiện nghiêm túc các quy định trên. Nếu có điều gì chưa rõ trong quá trình thực hiện các đ/c cần trao đổi với đ/c Bùi Văn Khoa để thống nhất cách giải quyết.

          Nơi nhận:                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

          -BLĐ(B/c)                                                             P.HIỆU TRƯỞNG

          -Như K/g(T/h)                                                              (Đã ký)

          -Lưu

                                                                                           Bùi Văn Khoa

Tác giả bài viết: Bùi văn khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10523 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 56

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29986

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3541994

Thành viên