kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2012-2013

Thứ bảy - 08/12/2012 14:33

   SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số :       /KH - THPT ĐT

                                                                                         Đạ Tông, ngày 4 tháng 12  năm 2012

                                    

KẾ HOẠCH

V/v : Phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2012 - 2013

 

 

                                    Kính gửi:

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Bí thư đoàn trường;

- Các đ/c TTCM.

 

       - Thực hiện công văn số : 1475 /SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Sở GD & ĐT Lâm Đồng V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh năm học 2012-2013;

       - Căn cứ kế hoạch năm học 2012 - 2013, Trường THPT Đạ Tông Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm học 2012 - 2013 , cụ thể như sau :

   1. Mục đích :

       - Nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho toàn thể CB - GV - CNV và học sinh trong toàn trường.

       - Góp phần nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho mỗi CB - GV - CNV và học sinh trong toàn trường.

   2. Yêu cầu và phân công phối hợp thực hiện :

     2.1. Đối với BLĐ nhà trường

     a. Tập trung thực hiện các vấn đề cơ bản sau :

- Rà soát lại nhằm đảm bảo đủ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo GV dạy GDCD tích cực lồng ghép PBGDPL trong môn GDCD.

        - Tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng môn học; khuyến khích, động viên giáo viên GDCD thi giáo viên dạy giỏi theo kế hoạch của trường và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Củng cố, nâng cấp tủ sách pháp luật trong thư viện của nhà trường để phục vụ thường xuyên cho việc nghiên cứu chỉ đạo, giảng dạy, tuyên truyền PBGDPL.

- Chỉ đạo giáo viên, công nhân viên, đặc biệt là giáo viên dạy môn GDCD tích cực phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn trường trong việc tuyên truyền PBGDPL tới toàn thể CB - GV - CNV và học sinh. ( theo kế hoạch cụ thể của BCH Công đoàn và BCH Đoàn trường )

   2.2. Đối với Ban Chấp hành Công đoàn

   Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tuyên truyền PBGDPL tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn trường. Nội dung tuyên truyền phổ biến chủ yếu :

      - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và các văn bản pháp luật giáo dục.

  - Tập trung vào các nội dung cơ bản về phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về cán bộ công chức; về lao động; về cải cách hành chính; về thực hiện dân chủ ở cơ sở; về hội nhập quốc tế và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng trong đơn vị.

   - Quán triệt Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo        .

   * Ghi chú :  BCH Công đoàn cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn trường ( có kế hoạch riêng ).

   2.3. Đối với Ban Chấp hành Đoàn trường

    Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tuyên truyền PBGDPL tới toàn thể học sinh trong toàn trường.

   * Kế hoạch truyên truyền PBGDPL năm học 2012  2013 Đoàn trường cần tập trung đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng các vấn đề cơ bản sau :

   - Về tuyên truyền : ít nhất 03 buổi tuyên truyền dưới cờ.

   - Về tổ chức hội thi: ít nhất 01 hội thi dưới hình thức sân khấu hóa  và 01 cuộc thi viết với chủ đề “ tìm hiểu pháp luật ”.

   - Về thành lập đội thanh niên tình nguyện về ATGT: 01 đội có kế hoạch hoạt động cụ thể.

   * Nội dung tuyên truyền phổ biến chủ yếu :

 - Tập trung vào các nội dung cơ bản như quyền và nghĩa vụ của công dân; lý luận cơ bản về pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật.

 - Quán triệt các quy định pháp luật liên quan đếnhọc tập, rèn luyện của từng đối tượng trong đó tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ của người học, thi cử, khen thưởng, kỷ luật...

  - Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo.

   2.4. Đối với các tổ chuyên môn trong nhà trường.

   - Mỗi tổ chuyên môn nghiên cứu tổ chức hoặc phối hợp với Công đoàn, Đoàn trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động mang tính tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến học sinh.

   - Riêng tổ Sử - Địa - GDCD bắt buộc xây dựng 01 chuyên đề ngoại khóa với chủ đề “ Công dân với pháp luật ”; thực hiện 01 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể CB - GV - CNV và học sinh toàn trường.

  2.5. Đối với mỗi CB - GV - CNV và học sinh trong toàn trường

   - Tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền PBGDPL do Công đoàn, tổ chuyên môn và Đoàn thanh niên tổ chức.

   - Tuân thủ nghiêm túc mọi quy định pháp luật của nhà nước, đặc biệt là pháp luật về giao thông.

   - Giao TTCM theo dõi việc chấp hành pháp luật của toàn thể tổ viên và kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo khi phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

   - Giao GVCN theo dõi việc chấp hành pháp luật toàn thể học sinh lớp chủ nhiệm và kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo nhà trường thông qua Bí thư Đoàn trường.

   - Giao Bí thư Đoàn trường theo dõi việc chấp hành pháp luật của toàn thể ĐVTN giáo viên, học sinh trong toàn trường, kịp thời báo cáo chi bộ, BLĐ nhà trường.

   3. Một số hình thức phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu :

      Trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cần chú ý xác định hình thức tuyên truyền tương ứng. Sau đây là một số hình thức tuyên truyền phổ biến :

-    Tuyên truyền miệng về pháp luật

-    Phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

-    Biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL

-    Giảng dạy pháp luật trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở nhà trường

-    Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật

-    PBGDPL thông qua sinh hoạt của các câu lạc bộ pháp luật

-    Xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật

   4. Tổ chức thực hiện :

     Nhận được kế hoạch này, đề nghị trưởng các tổ chức, đoàn thể và các bộ phận liên quan nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về BLĐ nhà trường thông qua đ/c Trần Văn Hậu - Phó hiệu trưởng trước 15/3/2013 để nhà trường kịp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước 31/3/2013 . Riêng kế hoạch của tổ Sử - Địa - GDCD, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn trường gửi trước 22/12/2012 để nhà trường có sự phối hợp, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả, tránh sự chồng chéo( Nơi nhận : đ/c Trần Văn Hậu - Phó hiệu trưởng )

 

    Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền PBGDPL năm học 2012 - 2013 của trường THPT Đạ Tông. Đề nghị toàn thể CB - GV - CNV trong hội đồng nhà trường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc.

    Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp BLĐ nhà trường thông qua đ/c Trần Văn Hậu - Phó hiệu trưởng để được giải đáp ( hoặc qua E Mail “ tvhau.c3datong@lamdong.edu.vn ).

 

               Nơi nhận:                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

            - Phòng GDTrH - Sở : b/c;                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

             - BLĐ : b/c;    

            - Công đoàn : P/h;                                                                             (  đã ký )

            - ĐTN, TTCM : t/h;                                                           

            - Lưu : Vp.                                                                           

                                                                                                   TRẦN VĂN HẬU

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Bùi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10523 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 79

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30009

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3542017

Thành viên